Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

6132 725d
Reposted fromperfectwomen perfectwomen viacotarsky cotarsky
3517 80ef 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
3541 e5ad 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
4607 82af 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
3360 56a6 500
Reposted fromfeegloo feegloo vialetha0 letha0
7085 2816 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialetha0 letha0
Reposted fromFlau Flau vialetha0 letha0
6449 e318
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vialetha0 letha0
Reposted fromFlau Flau vialetha0 letha0
9419 d86b
Reposted fromteijakool teijakool vialetha0 letha0
2030 7c13 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
2991 fa51 500
Reposted fromcroiea croiea viacotarsky cotarsky
Reposted fromumarla-dusza umarla-dusza viacotarsky cotarsky
Czy wszys­tko po­zos­ta­nie tak sa­mo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki od­wykną od do­tyku moich rąk, czy suk­nie za­pomną o zapachu mo­jego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dzi­wić się mo­jej śmier­ci – zapomną. Nie łudźmy się, przyjacielu, ludzie pog­rze­bią nas w pa­mięci równie szyb­ko, jak pog­rze­bią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszys­tkie nasze prag­nienia odejdą ra­zem z na­mi i nie zos­ta­nie po nich na­wet pus­te miejsce. Na ziemi nie ma pus­tych miej­sc.
— Halina Poświatowska
Reposted frommhsa mhsa viacotarsky cotarsky
2033 627f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled
5365 428c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled
5232 b210 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled
8153 5bd6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl